De Johnny Cash i de Olé-Olé
vom Max Abdullahi
19. März 2017
S'Wort «Usgschossä» gits i de Olé-OIé nöd. Weisch warum? Dä Johnny Cash macht jederziit öppis locker. Muesch nummä luege, dass d'am nöchschtä Tag no öppis häsch.